PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Všeobecná upozornění

Tato upozornění podávají stručný přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobními údaji se rozumí všechny údaje, kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobnější informace k otázce ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Evidence údajů na našich webových stránkách

Kdo je odpovědný za evidenci údajů na těchto webových stránkách?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v impresu těchto webových stránek.

Jak evidujeme Vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám je poskytnete. Může se zde např. jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje evidují naše IT-systémy automaticky při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy webové stránky). Tyto údaje se evidují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část údajů se získává, aby se zajistilo bezchybné fungování webových stránek. Další údaje se mohou používat pro vyhodnocení chování uživatele.

Jaká práva ohledně Vašich údajů máte?

Máte kdykoli právo bezúplatně obdržet informaci o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních dat. Dále máte právo požadovat opravu, omezení zpracování nebo výmaz těchto údajů. K této problematice jakož i k dalším otázkám na téma ochrana osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v impreu. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s příslušnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů jakož i tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jestliže používáte tyto webové stránky, získávají se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou takové údaje, kterými můžete být osobně identifikován/a. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje získáváme a k čemu je používáme. Také vysvětluje, jak a k jakému účelu se tak děje.

Upozorňujeme na to, že předávání dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím emailu) nemusí být stoprocentně bezpečné. Zcela bezpečná ochrana před přístupem třetích osob není možná.

Upozornění k odpovědnému místu

Místem odpovědným za zpracování dat na těchto stránkách je:

Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Bayreuther Straße 40
95478 Kemnath

Telefon: +49 (0) 9642-300
E-Mail: ponnath@ponnath.cz

Odpovědné místo je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, emailové adresy apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho případů zpracování údajů je možné jen s Vaším výslovným souhlasem. Můžete kdykoli Váš již dříve udělený souhlas odvolat, postačuje k tomu neformální oznámení emailem. Zákonnost zpracování údajů zůstává až do odvolání souhlasu odvoláním souhlasu nedotčena.

Právo na podání stížnosti u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě porušení právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů. Příslušným úřadem v otázkách ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů té spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů jakož i jejich kontaktní údaje naleznete na odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

Zašifrování SSL popř. TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako např. objednávek či poptávek, které nám jako provozovateli stránek posíláte, zašifrování SSL popř. TLS. Zabezpečené spojení poznáte podle toho, že adresní řádek v prohlížeči se změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku na Vašem řádku prohlížeče.

Jestliže je šifrování SSL popř. TLS aktivováno, nemohou být údaje, které nám předáváte, čteny třetími osobami.

Právo na přístup, omezení zpracování a výmaz

V rámci platné zákonné úpravy máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o Vašich osobních údajích, které ukládáme, jejich původu, příjemci a účelu zpracování údajů a rovněž právo na jejich opravu, omezení zpracování a výmaz. Ohledně tohoto či dalších otázek k tématu ochrana osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu.

Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinného impresa k zasílání výslovně nevyžádaných obchodních sdělení a informačních materiálů není povoleno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných obchodních sdělení např. spamovými emaily.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pro naši společnost pověřence pro ochranu osobních údajů.

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel. +49 (0) 941-2986930
Fax +49 (0) 941-29869316
Mail c.volkmer@projekt29.de
Web www.projekt29.de

4. Evidence údajů na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Cookies nepáchají na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku přizpůsobili uživateli, učinili ji efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. „session-cookies”. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smaží. Jiné cookies zůstávají na Vašem počítači uložené, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují při Vaší další návštěvě znovu poznat Váš prohlížeč.

Můžete Váš prohlížeč nastavit tak, abyste o použití cookies byli informováni a tak, že dovolíte cookies jen v ojedinělém případě, akceptování cookies vyloučíte pro určité případy či zcela nebo zaktivujete automatické mazání cookies při zavření internetového prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení elektronické komunikace nebo pro poskytnutí určitých Vámi žádoucích funkcí (např. funkce košík), se ukládají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytnutí služeb. Pokud se ukládají jiné cookies (např. cookies za účelem zjišťování Vašeho surfování na internetu), pojednává se o nich v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů samostatně.

Logy ze serveru

Poskytovatel stránek získává a ukládá automaticky informace v tzv. lozích ze serveru, které nám Váš internetový prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verzi prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Požadované URL
  • Název počítače (hostname)
  • Čas požadavku přicházejícího na server
  • IP-adresu

Tyto údaje se nedávají dohromady s dalšími zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který povoluje zpracování údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Jestliže nám zasíláte poptávky přes kontaktní formulář, ukládáme Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně kontaktních údajů Vámi tam uvedených za účelem zpracování poptávky a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále.

Údaje uvedené v kontaktním formuláři se tedy zpracovávají výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl.  6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, postačuje k tomu neformální oznámení emailem. Zákonnost zpracování údajů zůstává až do odvolání souhlasu odvoláním souhlasu nedotčena.

Údaje Vámi uvedené v kontaktním formuláři u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich výmazu, neodvoláte Váš souhlas s jejich ukládáním nebo dokud nezanikne účel uchovávání údajů (např. po ukončeném zpracování Vaší poptávky). Kogentní zákonná ustanovení – zejména archivační lhůty – zůstávají nedotčeny.

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby analýzy webu Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče a umožňují analýzu Vaší návštěvnosti dané webové stánky. Informace získané prostřednictvím cookies o Vašem užívání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání Google-Analytics-Cookies a používání tohoto nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl jak svoji nabídku na webu, tak i reklamu optimalizovat.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Google tak Vaši IP adresu zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru v nejrannější fázi sběrné sítě. Jen ve výjimečných případech se uloží úplná IP adresa na server Goooglu v USA a tam dojde k jejímu zkrácení. V zájmu provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše užívání této webové stránky, podal zprávy o aktivitách na této webové stránce a poskytl další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics zobrazená IP adresa se nezpracovává spolu s dalšími údaji Googlu.

Zásuvné moduly v prohlížeči

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě pak nebudete moci v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky. Navíc můžete zabránit předávání dat získaných pomocí cookies týkajících se Vašeho užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) Googlu jakož i zpracování těchto údajů Googlem tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul do prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním dat

Shromažďování Vašich údajů pomocí služby Google Analytics můžete zabránit kliknutím na odkaz níže. Dojde k umístění opt-out-cookie, který zabrání shromažďování Vašich dat při Vašich příštích návštěvách této webové stránky: Google Analytics deaktivieren.

Více informací k zacházení s údaji uživatelů u služby Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů zpracovatelem

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a při používání služby Google Analytics v plné míře dodržujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické přehledy v Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci demografické přehledy služby Google Analytics. Lze tak sestavovat přehledy o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z cílené reklamy Googlu jakož i z údajů o návštěvnících od třetích osob. Tyto údaje nelze přiřadit žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat přes nastavení ve Vašem účtu na Googlu nebo shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics obecně zakázat, jak bylo popsáno výše v bodě „Nesouhlas se shromažďováním dat“.

5. Newsletter

Údaje k odběru newsletteru

Jestliže chcete odebírat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od Vás emailovou adresu jakož i informace, které nám dovolí ověřit, že jste majitelem uvedené emailové adresy a se zasíláním newsletteru souhlasíte. Další údaje se nezískávají, popř. získávají jen na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Údaje zadané do formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GPDR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, emailové adresy, jakož i jejímu použití k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, nejlépe pomocí odkazu v newsletteru pro odhlášení odběru. Zákonnost již dosud zpracovaných údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Údaje nám Vámi poskytnuté za účelem odběru newsletteru ukládáme až do Vašeho odhlášení z odběru newsletteru a poté je mažeme. Údaje, které ukládáme k jiným účelům (např. emailové adresy pro členství) tím zůstávají nedotčeny.

6. Zásuvné moduly (plugins) a nástroje (tools)

Google Web Fonts

Tyto stránky používají k jednotnému zobrazení druhů písma tzv. Web Fonts, které poskytuje Google. Při návštěvě stránek Váš internetový prohlížeč stáhne potřebné Web Fonts do paměti Vašeho internetového prohlížeče (browser cache), aby se texty a druh písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí Vámi používaný internetový prohlížeč spojit se servery Googlu. Tím se Google dozví, že jste se na naše webové stránky přihlásil/a přes Vaši IP-adresu. Google Web Fonts se používají v zájmu jednotného a příjemného zobrazení našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GPDR.

Jestliže Vás internetový prohlížeč nepodporuje Web Fonts, použije Váš počítač standardní písmo.

Další informace k Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tyto stránky používají přes API mapovou službu Google Maps nabízenou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenesou na server společnosti Google v USA a tam uloží. Naše společnost nemá žádný vliv na tento přenos údajů.

Google Maps jsou používány v zájmu příjemného zobrazení našich online nabídek a pro snazší nalezení měst/obcí námi uvedených na webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací k zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.